VELOX

CO JE TO VELOX?

 

 

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska VELOX. Výchozí surovinou pro její výrobu je kulatina jehličnatého dřeva tzv.dřevitá štěpka, která z celkového objemu desky činí 89%. Další komponety jsou cement, zajišťující pevnost a soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům.

Desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva,takže jsou dobře opracovatelné – lze je řezat, vrtat, sbíjet, frézovat a šroubovat bez hmoždinek.

V stavebním systému VELOX se staví nejen rodinné domy, ale i vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy a jiné pozemní stavby.

Stavební systém VELOX je používán více jak 50 let.

Náš nový katalog si můžete online prohlédnout zde.POPIS SYSTÉMU ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

BENEFIT PRO VŠECHNY

 

Architekti – mnohostranné použití, netradiční řešení a kreativita projektů 

Investoři – ekonomika, efektivita, termín, cena stavby  Stavební inženýři – rychlost a přesnost stavby 

Uživatelé – nízké provozní náklady a komfort ekologického bydlení


SENDVIČOVÉ ZDIVO – VELOX

Proč SENDVIČOVÉ zdivo? ze stejného důvodu proč si kupujete letní a zimní pneumatiky. Souhrn vlastností jednotlivývch materiálů ( deska VELOX, beton a tepelná izolace ) s přesně vymezenou funkcí totiž přináší celkovou, požadovanou efektivitu. Jednomateriálové řešení nemůže řešit vše!


VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN

VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STROPŮ


HLÁVNÍ ZÁSADY A POSTUP VÝSTAVBY

SVISLÉ KONSTRUKCE

Způsob provádění bednění stěn z desek VELOX je jednoduchý. Na připravenou podkladovou konstrukci se přeneseme skutečný půdorys stavby a postupné sestavování bednících desek stěn se začíná rozvíjet zpravidla od rohu objektu. První – základní vrstva bednění se postaví v celém rozsahu navrhovaného půdorysu stavby.
 
Vytváření rohu: 
Na vnější desku bednění se nasadí jednostranné spony tak, že první se osadí (t+cca 50) mm od rohu stavby a následné spony v pravidelných rozestupech, v počtu 4 ks/bm stěny (cca 250 mm), kde t = celková tloušťka stěny bez omítek v mm. Poslední spona na desce se osadí cca 50 mm od jejího konce. Pro vytváření rohů nesmí být použity přířezy z desek kratší než 1 m. Izolační materiál – polystyren – je nutno v rozích přesně odříznout o tloušťku napojované desky.

 


Deska se otočí o 180° a položí sponami na předkreslený půdorys.


Před osazením vnitřní desky do jednostranných spon se na její konec umístí jednostranná spona. Platí zásada, že vnější a vnitřní bednící desky se musí překrývat alespoň o tloušťku stěny “t”. Nejlépe je začít jednou celou a jednou poloviční deskou.


Ostění oken a dveří se provádí pomocí okrajových pruhů, které uzavírají stěnu ze tří stran. Okrajové pruhy se přibíjejí mezi desky stěny hřebíky (min. 3 ks na šířku desky). Úroveň parapetů oken se ponechá otevřená pro betonování. Pod parapet do betonového jádra se doporučují uložit min. dva kusy žebrované betonářské oceli, které přesahují 750 mm do navazující stěny. Překlady jsou tvořeny prostorovými ocelovými nosníky, popř. betonářskou ocelí. Před betonáží je nutné horní ostění oken a dveří podepřít.

 

 

 

 


VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní tvarovky se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám bednění (4 ks hřebíků/bm) a do mezer mezi tvarovkami se položí, s přesahem do nosných stěn, průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová výstuž. POZOR: Konzolové části (balkony, římsy, atkýře) a zastropení atypických půdorysů je nutné dokladovat statickými výpočty.


Vystavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50 mm betonové desky nad stropními tvarovkami. Na hotovém podlaží může pokračovat sestavování bednění stěn následujícího patra.


BETONÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Pokyny pro betonáž stěn

+ Potřebné třídy pevnosti betonu jsou předepsány projektantem a jsou vyznačeny v projektu. 
+ Pro betonáž se používá betonová směs měké konzistence o velikosti zrn nmax 16 mm. 
+ Doprava betonové směsi do bednění se provádí čerpadlem nebo košem (bádií). 
+ Ukládání betonové směsi probíhá plynule po celém obvodu kompletně sestaveného bednění v souvislých vodorovných vrstvách cca 50 cm vysokých. Při ukládání betonové směsi se musí dbát na řádné vyplnění bednění betonem. 
+ Betonová směs při ukládání musí být dokonale a stejnoměrně zhutněna ve všech částech konstrukce. 
+ Betonáž se provádí (po vybetonování celé základní vrstvy bednění) v celém rozsahu jednoho patra včetně stropu, při splnění podmínek zaručujících zvýšení pevnosti bednění: 
1/ při provádění bednění stěn z desek VELOX WS se doporučuje užití tahových spon v každé vrstvě bednění, hutnění betonové směsi se provádí propichováním 
2/ při provádění bednění stěn z desek VELOX WSD není nutné použít tahové spony, hutnění betonové směsi se provádí ponorným vibrátorem s vibrační hruškou max. 40 mm nebo intenzivním propichováním

+ Stavba nosných stěn a následná betonáž může být prováděna i po jednotlivých vrstvách při zachování polohy a ošetření pracovní spáry. 
+ Pracovní spára při betonáži má být v principu umístěna tak, aby tlak čerstvého betonu směřoval kolmo k ní. Její poloha v bednění musí být o 10 cm níže než ložná spára desky. Pracovní spára a ložná spára desky nesmí být v jedné úrovni! 
+ Při stavbě bednění je nutno udržovat neustále čistotu pracovních spár. 
+ Při dopravě, ukládání, hutnění a ošetřování betonové směsi je nutno dodržovat ustanovení platných norem a předpisů.

 


Pokyny pro montáž a betonáž stropů

+ Podle kladečského výkresu stropu se zhotoví provizorní podpůrná konstrukce z jednoduchých podpěr a roznášecích fošen. Podpěry musí být dostatečně únosné a musí stát na pevném podkladu popř. řádně podloženy, vzdálenost mezi jednotlivými podpěrami závisí na tlušťce roznášecích fošen. Při montáži podpůrné kon strukce se u stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí IS ku tloušťce H stropní konstrukce) je větší než 15, nastaví konstrukční nadvýšení. 
+ Zhotovují-li se stropy ve více podlažích, musí stát podpěry svisle nad sebou 
+ Stropní tvarovky VELOX se při montáži ukládají na sraz. Při rozpětí větším než 2 m se stropní prvky pokládají rovnoměrně tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení podpěrné konstrukce. V případě potřeby zkrácení stropního prvku se musí dutiny uzavřít proti zátekům betonu, popř. se prvek otevřenými dutinami přiloží na sraz k čelu předcházejícího prvku. 
+ Po uložení stropních prvků se do vytvořených žeber uloží prostorová ocelová výstuž s přesahem min. 120 mm do nosných stěn. Požadované krytí dolní výztuže zajišťují distanční tělíska. Nesmí se použít nosníky s deformovanou nebo jinak poškozenou příhradovinou. 
+ Při manipulaci s materiálem během montáže a při ukládání betonové směsi se musí učinit taková opatření, aby nedošlo k trvalým deformacím vyčnívající prostorové ocelové výstuže. 
+ Celkové plošné montážní zatížení stropního prvku před uložením betonové směsi do konstrukce nesmí překročit 1,5 kN/m2. Bodové zatížení není přípustné a může negativně ovlivnit nosnost stropního prvku, popř. může vést k jeho prolomení.

+ Používá se betonová směs B 20 měkké konzistence, doporučeno zrno do 8 mm. 
+ Při betonování nesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě. 
+ Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve směru nosníků, zároveň se betonují žebra i betonová deska, která doplňuje strop na potřebnou výšku. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výstuže. Betonáž pruhu nesmí být přerušena. Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed stropního prvku. Při betonáži je nutné dodržet krytí horní výztuže dané normou. 
+ Betonovou směs v žebrech a okolí ztužujících žeber je nutno řádně zhutnit. Při použití ponorného vibrátoru smí mít vibrační hruška průměr max. 40 mm. Vibrivání prostřednictvím výztuže se nedovoluje. Zhutnění je možno provádět i intenzivním propichováním. 
+ Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.
+ Podpěry stropu lze odstranit, až beton dosáhne normou stanovené pevnosti, která je pro příslušnou třídu předepsána. Podpory se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu. 
+ Při provádění stropní konstrukce je nutno dodržovat ustanovení platných norem a předpisů.


POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Významnou součástí dokončovacích prací vnitřních i vnějších jsou omítkářské práce. Omítky chrání konstrukci objektu před nepříznivými vlivy okolního prostředí, mechanickým poškozením, zlepšují vlastnosti zdiva, plní estetickou funkci a v neposlední řadě ovlivňují architektonické působení stavebních objektů. Pro konstrukce nosných stěn VELOX je navržen soubor technologických doporučení pro projekční přípravu a stavební realizaci omítkových souvrství a jejich konečných povrchových úprav. Soubor doporučení obsahuje stručný postup při provádění konečných povrchových omítkových úprav. Technické informace vychází ze současných zkušeností a slouží jen jako všeobecný pokyn. Tyto pokyny nemohou v jednotlivých případech zohlednit konkrétní podmínky na staveništi. Pro použití omítkových směsí na konstrukce VELOX jsou vypracovány soubory technologických doporučení od jednotlivých výrobců. V případě použití spon na stěny s konečnou úpravou bez omítek (výrobní haly, sklady, zemědělské objekty, atd.) lze na požádání spony speciálně povrchově upravit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY NA PODKLAD PRO APLIKACI OMÍTEK

U VELOXu je podklad pro omítkové souvrství tvořen štěpkocementovými deskami ukládanými na vazbu. Pro venkovní líc obvodových stěnových konstrukcí se bude ve většině případů jednat o použití dvouvrstvé štěpkocementové desky, tj. Desky VELOX WSEPS. Pro zahájení omítek je zapotřebí důkladné vyzrání a vysušení betonového jádra. Doba vysychání závisí na klimatických podmínkách a situaci na staveništi. Metodika stanovení vlhkosti povrchu před omítáním by měla vycházet a být v souladu s ČSN 73 1354.


PŘÍPRAVNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

Jedná se o práce, které je potřebné provést před zahájením nanášení omítkových vrstev. Jedná se zejména o práce ovlivňující ochranu stavby před deštěm, ale i o další související práce: + Ukončení konstrukce střechy. + Osazení otvorové výplně, aby se dodatečnými úpravami omítka zbytečně nepoškozovala. + Provedení oplechování parapetů nebo osazení parapetních desek, oplechování atik, řims, osazení veškerých příchytek, zděří, háků, konzol. + Zakrytí částí konstrukcí, které by namely být znečištěny (okna, dveřní zárubně, zábradlí, zařizovací předměty). + Před zahájením vnitřních omítek musí být dokončeny veškeré instalační rozvody (voda, plyn, elektrické vedení a topení). Je-li vice instalačních trubek vedle sebe musí se celá rýha vyplnit odpovídající maltou a přetáhnout pletivem nebo skelnou tkaninou vloženou do jádrové vrstvy, přesahy činí min.100 mm na obě strany.


Před zahájením nanášení omítek a konečných povrchových úprav doporučujeme dodržet a ověřit následující: 

+ Stav a úroveň rovinnosti podkladu ze štěpkocementových desek. 

+ Stav pevnosti, homogeneity a soudržnosti štěpkocemetových desek, pokud jsou desky VELOX nedostatečně spojeny s be tonovým jádrem, musí se dostatečně přikotvit vhodnými talířovými hmoždinkami. 

+ Stav provedení propojovacích spon a stav přesnosti provedení rohů, ostění apod. 

+ Stav povrchu z hlediska jeho čistoty a zaprášení. 

+ Stav a úroveň rovinnosti podkladu ze štěpkocementových desek. 

+ Oveřit, zda povrch není zamrzlý. 

+ Ověřit stav vlhkosti štěpkocementových desek, podklad musí být dokonale proschlý, pokud je povrch omítané plochy mokrý, musí se nechat vyschnout. 

+ Ověřit, že se jedná o podklad neodmítající vodu, stejnoměrně nasákavý, homogenní. 

+ Obvyklá doba schnutí pro betonové stavební materiály je cca 8 týdnů v létě, resp. 80 dní bez mrazu v zimě. 

+ Spáry větší než 5mm zaplnit jádrovou maltou odpovídající použitému systému omítek. 

Při provádění vnitřních omítek nesmí teplota povrchu a vzduchu v místnosti poklesnout pod +5°C. Tato teplota se musí udržovat 2 až 3 dny před omítáním, aby jí dosáhly I omítané povrchy a musí být udržována min. po dobu tuhnutí omítky (cca 7 dní). Čerstvě provedená vnější omítka nesmí být vystavena prudkému slunci a take silnému vysušujícímu větru. Aby se zabránilo rychlému vysychání omítky a usnadnilo se její zpracování, pracuje se vždy na stinné straně objektu. Čerstvě omítnutá plocha se udržuje alespoň 3 dny vlhká rozprašováním vody. Pro ideální vysychání omítky se doporučuje příčné větrání. Desky VELOX obsahují ve velmi malém množství zbytky kůry a lýka. Při použití omítkových směsí na bázi sádry pro vnitřní povrchové úpravy je nutné dodržet min. tloušťku omítky 1,5 cm, pokud tomu tak není, mohou se na omítce vytvářet skvrny nahnědlé barvy, obzvláště při nedostatečně vyschlém omítkovém podkladu. Při malířských pracech je v tomto případě třeba použít nátěry doporučované výrobci barev.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN

Doporučuje se provedení třívrstvé omítky. Postřik – slouží jako kotvící vrstva, umožňuje lepší přichycení jádrové omítky k podkladu. Postřik se nanáší na celou plochu s vyplněním všech spár mezi deskami. Je nutné dodržet min. technologickou pauzu v délce 2 týdnů 
Jádrová vrstva – se nanáší na vytvrdnutý a vyzrátý postřik – všeobecně po 2 týdnech. Jádrová vrstva je tvořena z vápenocementové malty ( písek zrnitosti 0 – 7 mm), všeobecné požadavky na střední tloušťku vnitřního jádra jsou 15mm (min 10mm), venkovního jádra 20mm (min. 15mm). Pokud je jádro tlustší, nahazuje se ve dvou vrstvách, přičemž se druhá vrstva nahodí po dostatečném zatvrdnutí vrstvy první. Při nanášení jádrové vrstvy na vnějším líci obvodových stěn se do poslední třetiny jádra vtlačí celoplošně skelná tkanina, která slouží jako omítková výztuž; sníží se tak riziko vzniku trhlin. Skelná tkanina musí být odolná vůči alkáliím. Na rozích budovy se síťovina přetáhne o 20cm, jednotlivé pásy tkaniny se překryjí o 10cm, v oblasti s koncentovanáým napětím – rohy okenních a dveřních otvorů – se doporučuje vsadit také tkaninu diagonálně cca 50 x 30 cm. Světlá velikost ok skelné tkaniny odpovídá nejméně trojnásobku průměru největšího zrna. Při provádění jádrové vrstvy vnitřních omítek se v rozích a v místech napojení materiál s různými objemovými změnami jádro prořízne až k podkladu nebo se styk překlene armovací tkaninou. U vnějších omítek se vytvořený řez zaplní pružným tmelem. Doporučená doba zrání omítky při 20°C je 14 dnů na 1 cm tloušťky omítky. 
Povrchová vrstva – jako konečnou povrchovou úpravu je možno použít štukovou omítku, popř. různé druhy dekoračních omítek jak z hlediska struktury tak I barevnosti. Nejlépe je použít suché omítkové směsi pro zajištění stálé kvality material.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU 

Na stropy se doporučuje jako základní vrstvu použít výztužnou maltu s celoplošným vložením armovací tkaniny. Jako konečnou povrchovou úpravu je možno použít štukovou omítku, popř. různé druhy dekoračních omítek. Takto provedenou povrchovou úpravu je nutno chápat jako systém. Z tohoto důvodu je potřebné jednotlivé komponenty odebrat od jednoho výrobce či dodavatele dle jeho pokynů. Jako povrchovou úpravu vnitřních stěn a stropů je možno také použít obklad sádrokartonem.

 


ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Funkčně správné technické nářadí na každém staveništi je základním předpokladem pro řemeslně dokonalou stavbu. Skladba nářadí pro stavění ze systému VELOX je v tomto ohledu velice nenáročná.

+ okružní kotoučová pila s vidiovým kotoučem

+ ruční oblouková pilka délky min. 800 mm

+ elektrická ruční okružní pila s vidiovým kotoučem

+ elektrická vrtačka + prodlužovací šňůra

+ vrták Ø ± 12 mm, délky min. 350 mm

+ tesařská kladívka

+ montážní žebříky

+ vodováha, šňůra

+ ponorný vibrátor s hlavicí o průměru max. 40 mm

+ svinovací metr

+ ocelové, nebo dřevěné podpěry na podepření stropů

+ hřebíky délky 63/2,5 mm pro přibití stropních panelů

+ dřevěné ploché klínky na eventuelní vyrovnání nerovností základů

+ značkovač – zednický provaz

 

CzechEnglish